چهارشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۸۷
پنج سال زندان و تبعید برای یک فعال سیاسی

ش:19-87

عسگر اکبرزاده فعال دانشجویی و سیاسی آذربایجانی در اردبیل به پنج سال حبس تعزیری و تبعید به زندان زاهدان محکوم شد. این حکم در یک جلسه دادگاه چند دقیقه ای به طور غیرعلنی و بدون حضور وکیل مدافع توسط قاضی حسن زاده رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل روز چهارشنبه 20/9/87 صادر شده است. قاضی حسن زاده اتهامات وی را تشکیل گروههای معاند نظام عنوان کرده است.

همچنین دیگر مستندات دادگاه که در متن حکم صادره ذکر شده اند عبارتند از: تشکیل گروه حرکت ملی آذربایجان با همکاری عباس لسانی،تهیه وتکثیر وتوزیع اعلامیه،بیانیه و سی دی های ترکی وشرکت درجلسات،مراسمات قلعه بابک و21 آذر و کوه و سالگرد مشروطیت در تبریز وسالگرد شهادت ستارخان در شاه عبدالعظیم و مراسم تدفین محمدعلی فرزانه و شرکت درتجمعات دانشجویی شرکت در کلاس رقص آذربایجانی واحترام به نماد گرگ به عنوان سمبل ترکها وشعارنویسی وارسال اخبار دستگیری واخبار دیگر شهر اردبیل به سایتهای حقوق بشری آذربایجان.

اکبرزاده در 20 خرداد 87 توسط نیروهای اداره اطلاعات اردبیل دستگیر و تحت شکنجه قرار گرفته بود. پیش از این نیز اکبرزاده دراسفند 86 وخرداد 85 نیز دستگیر وبه قید وثیقه آزاد شده بود. سازمان عفو بین الملل در 17 نوامبر 2006 و 2 فوریه 2007 در بیانیه های جداگانه ای به اعمال فشار و دستگیری این فعال مدنی آذربایجانی اعتراض نموده بود وخواهان آزادی بی قیدوشرط وی گردیده بود.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی روند دادرسی این فعال دانشجویی سیاسی را غیرقانونی و مغایر با حقوق بشر دانسته و خواهان آزادی وی می باشد.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
تهران 20 آذر

درخواست اعزام يک هيئت بين المللیِ غير دولتی برای تحقيق به ايران پيرامون وضعيت حقوق بشر
ترجمه درخواست جمعی از گروههای فعال حقوق بشر ايرانی به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر به انضمام گزارشی گوتاه از وضعيت حقوق بشر در ايران

کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل!
نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر!
مقامات دولتی در ايران همواره ادعا کرده اند که حقوق بشر در ايران رعايت می گردد و بر اين مبنا تبليغات خود را نيز سازمان داده اند. عليرغم اين ادعا و بنا بر گزارشات مختلف نهادهای حقوق بشری و از جمله گزارشات ما، بعنوان جمعی از اين گروهها ، که همواره وضعيت حقوق بشر در ايران را زير نظر دارد؛ حقوق بشر در ايران به گونه ای گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده از سوی دولت ايران نقض می گردد.
براساس اعداد و ارقام گزارش سال 2008 ، که ذيلاً به دنبال می آيد و عمدتاً مبتنی بر منابع رسمی دولتی است، حقوق بشر شديدتر از سال قبل و به شکلهای مختلف نقض گرديده که شامل موارد عمده زير می باشد: افزايش صدور و اجرای حکم اعدام، صدور حکم اعدام برای افراد کمتر از هیجده سال، گسترش دستگيری و محاکمه دانشجويان و فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی، سرکوب بی وقفه زنان در عرصه های مختلف، اخراج و بيکاری کارگران و دريغ کردن حقوق اوليه آنها، سرکوب اقليتهای دينی و قومی و . . .
بدينوسيله از کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر تقاضا می کنيم تا کوشش خود را جهت اعزام يک هيئت بين المللیِ غير دولتی برای تحقيق پيرامون وضعيت حقوق بشر در ايران مبذول دارند تا متعاقب آن امکان قضاوت و اقدام لازم در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران هموار گردد.
ما از تمامی مدافعين حقوق بشر خواستاريم تا عليه نقض حقوق بشر در ايران عکس العمل نشان داده و اعتراض و اقدامات خود را جهت رعایت آن بکار ببندند.
انجمن دفاع از زندانيان سياسی
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی
کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان ـ آسمک
کميته گزارشگران حقوق بشر

20/09/1387 برابر با10/12/2008

متن گزارش وضعيت حقوق بشر ) دسامبر 2007 تا نوامبر 2008 (

کل موارد نقض حقوق بشر، که در فاصله زمانی اين گزارش ثبت و جمع آوری شده است، به شرح زير به اطلاع می رسد:

دانشجويان:
بازداشت: 229 مورد
بازجوئی: 68 مورد
احضار به دادگاه: 115 مورد
محاکمات: 46 مورد
احکام صادر شده توسط دادگاه ها: 55 مورد
احضار به کميته های انضباطی: 287مورد
احکام صادر شده توسط کميته های انضباطی: 256 مورد
اخراج از دانشگاه: 13مورد
ضرب و شتم دانشجويان: 17 مورد
تهديد و ارعاب: 39 مورد
انحلال نهادهای دانشجوئی: 28 مورد
توقيف نشريات دانشجوئی: 54 مورد
جلوگيری از اجرامی مراسم: 4 مورد
صدور قرار وثیقه جهت آزادی 50 مورد

مطبوعات:
احضار به دادگاه: 71 مورد
بازداشت: 22 مورد
بازجوئی: 6 مورد
محاکمه: 37 مورد
اخطار کتبی: 183 مورد
احکام صادر شده توسط دادگاه ها: 38 مورد
توقيف کتاب: 1 مورد
مسدود کردن سايت ها: 34 مورد
توقيف مطبوعات: 39 مورد
جلوگيری از نمايش فيلم: 21 مورد
اخراج از کار: 98 مورد
اخراج خبرنگاران خارجی از ایران:1 مورد
تهديد و ارعاب: 5 مورد
ضرب وشتم: 5 مورد
تعطيلی نهادهای مطبوعاتی: 44 مورد

فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی:
احضار به دادگاه: 186 مورد
بازجوئی: 20 مورد
بازداشت: 738 مورد
محاکمات: 37 مورد
احکام صادر شده توسط دادگاه ها: 251 مورد
تهديد و ارعاب: 23 مورد
آزادی با قرار وثيقه: 105 مورد
ممنوع الخروح: 5 مورد
ضرب و شتم: 10 مورد
اخراج از کار به دليل فعاليت سياسی: 37 مورد
جلوگيری از اجرای مراسم: 33 مورد
حمله به نهادهای مدنی: 1 مورد
جلوگيری از فعاليت تشکل های سياسی: 1 مورد
رد صلاحیت : 2200 مورد
تعطيلی نهادهای فرهنگی: 1 مورد

کارگران:
عدم پرداخت حقوق و مزايا: 66859 مورد
اخراج از کار: 34800 مورد
بازداشت: 204 مورد
احضار به دادگاه: 62 مورد
احکام دادگاه: 33 مورد
محاکمه: 12 مورد
مرگ در حين انجام کار: 145 مورد
بازجوئی: 8 مورد
حمله به تجمع کارگران: 12 مورد

اعدام:
اعدام شده گان: 250 مورد
منتظرين اعدام: 247 مورد
منتظرين اعدام (زندانیان سياسی): 17 مورد
اعدام شده گان (زندانيان سياسی): 13 مورد
اعدام در ملاء عام: 30 مورد
هنگام ارتکاب جرم زير 18 سال سن (اعدام شده): 8 مورد
سنگسار (احکام صادر شده): 5 مورد

زنان:
احضار به دادگاه: 18 مورد
محاکمه: 25 مورد
احکام صادر شده: 34 مورد
بازداشت: 16 مورد
بازجوئی: 8 مورد
ممنوع الخروخ: 8مورد
سایت های مسدود شده ( مربوط به زنان):19 مورد
اعتصاب غذا در زندان:11 مورد
صدور قرار وثیقه جهت آزادی:3 مورد
دستگيری عمومی، قتل مردم:
دستگيری عمومی: 11201 مورد
قتل مردم: 29 مورد
قتل مشکوک: 7 مورد

زندانيان سياسی:
اعتصاب غذا: 97 مورد
قتل زیر شکنجه: 2 مورد
ممنوع الملاقات: 14 مورد
جلوگيری از مرخصی جهت درمان: 14 مورد
ضرب و شتم: 8 مورد
بازجوئی مجدد: 6 مورد
مرگ در زندان: 3 مورد
تهدید و ارعاب: 5 مورد
مفقود الاثر: 3 مورد
بلاتکليف: 14 مورد
محاکمه مجدد: 17 مورد
احکام صادر شده در دوران محکوميت: 17مورد
جلوگيری از آزادی: 1 مورد
گواهی علیه شکنجه: 32 مورد

قصاص:
قصاص دست: 12 مورد
قصاص پا: 5 مورد
قصاص چشم: 3 مورد

اقلیتهای دینی:
بازداشت ها: 37 مورد
احضار به دادگاه: 46 مورد
محاکمات: 4 مورد
احکام صادر شده از دادگاه ها: 14 مورد
اخراج از کار: 8 مورد
تهدید و ارعاب : 13 مورد
حمله به اماکن مذهبی : 4 مورد
تخریب اماکن مذهبی : 4 مورد
جلو گیری از ادامه تحصیل : 11 مورد
لغو جواز کسب و کار: 1 مورد
جلو گیری از آزادی : 7 مورد
شنبه، آذر ۱۶، ۱۳۸۷
اعتراضات روز دانشجو امسال معنای دیگری خواهد داشت
بار دیگر 16 آذر فرا رسید. این روز بزرگ که یاد آور کشته شدن سه دانشجوی پاک نهاد "بزرگ نیا ، قند چی و شریعت رضوی" است یاد آور مظلومیت جنبش دانشجویی در برابر دیکتاتوری های حاکم بر کشور در تمامی ادوار است. این روز که برای تمامی دیکتاتور های حاکم بر کشور روز نگران کننده و پر اضطراب بوده و همچنان نیز هست، یاد آور آن است که دانشجو هرگز در برابر ظلم تسلیم نشده و بارها با خون خود نام آزادی را بر خاک پر افتخار ایران حک کرده است.
دانشجو با گذشتن از جان خود بارها چهره ی واقعی دیکتاتوری را افشا کرده و نمونه های بارز آن شهادت مظلومانه عزت ابراهیم نژاد و شهید راه مقاومت و آزادی اکبرمحمدی است.
سالهای گذشته روز 16 آذر روزی بزرگ در تاریخ ایران بوده است و حکومت حاکم بر ایران نیز با سرکوب دانشجویان و بازداشت آنان و متعاقبا اعمال شکنجه های وحی و جسمی اثبات کرده است که هیچ سازگاری با آزادی اندیشه ندارد. حکومت هرسال با حربه های مختلف سعی در بر هم زدن مراسم بزرگداشت این روز و در هم شکستن صفوف متحد دانشجو داشته است و امسال نیز وحشت از ظهور دوباره رادیکالیسم در دانشگاه ها شخص اول حکومت اسلامی را روانه دانشگاه خواهد کرد.
آری نام رهبر قرار است امسال به کمک حکومت اسلامی بیاید. حکومت اسلامی میداند که اعتراض به خامنه ای هزینه های سنگینی برای دانشجویان در بر دارد از این رو پس از آنکه محمود احمدی نژاد ریاست حکومت خود را با خجالت از دانشگاه بیرون شده دید و دانست دانشجویان هزینه های این اعتراض را با جان خود خواهند داد این بار از نام خامنه ای استفاده کرده است تا بلکه از بار شکست خود در این روز بکاهد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی به عنوان نهادی که توسط دانشجویان آزادی خواه بنا نهاد شده و اعضای خود را بارها گرفتار شکنجه گاه های نظام اسلامی دیده است با اعلام اینکه دانشجویان ایران برای رسیدن به آزادی و در هم شکستن فضای بسته کشور امسال باید از نام خامنه ای عبور کنند حمایت خود را از کلیه تجمعات دانشجویی در سراسر دانشگاه های ایران اعلام میکند و حضور اعضای خود در صفوف اعتراضات را قطعی میداند.
امسال باید تابوی اعتراض به شخص اول حکومت توسط قوی ترین و امین ترین نیروهای مخالف نزد مردم شکسته شود تا این فضای سرکوب در دانشگاه ها پایان یابد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی با اعلام اینکه حکومت اسلامی با زندانی کردن دانشجویان و مخالفین خود و صدور احکام سنگین برای آنها قصد در ایجاد فضای خفقان دارد تاکید میکند این فضای بسته باید شکسته شود. دانشجویان ما هر سال قربانی زیاده خواهی نظام اسلامی میشوند که هیچ گونه اعتراضی را بر نمی تابد.مجید توکلی،احمد قصابان و احسان منصوری در سال گذشته پس از پرونده سازی وزارت اطلاعات طعم تلخ شکنجه های جسمی و روحی را به شدید ترین شکل ممکن چشیدند به علاوه آقای بهروز کریمی زاده پس آنکه در بند 209 زندان اوین مورد شکنجه های جسمی قرار گرفت دچار مشکلات شنوایی و کلیوی شد که این رفتار با یک دانشجو در نوع خود بی مانند است
ما بار دیگر با تکرار حمایت خود از تجمعات اعتراضی به مناسب این روز اعلام میکنیم بزرگداشت این روز توسط دانشجویان آزادیخواه در شرایطی که علی خامنه ای در دانشگاه حضور پیدا خواهد کرد معنای دیگری خواهد داشت
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
15 آذر 1387


ایران - تهران