شنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۲
هیت موسس کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
هیئت موسسان:
حسن زارع زاده اردشیر - اکبر محمدی - کوروش صحتی - منوچهر محمدی - دکتر کاوه اجاق - محمدرضا کثرانی - مهندس فخری اخوان - محمود شوشتری - حشمت طبرزدی
-------------------------
اعضای شورای اجرایی:
حسن زارع زاده اردشیر - لیلی پورزند - سامان رسول پور - عسل اخوان - ژاله کمال - امیر حسین فتوحی - ناصح فریدی - علی بیکس - پیمان پیران