شنبه، شهریور ۱۶، ۱۳۸۷
کشتار 67 و اهمیت رسیدگی به آن در دادگاهی بین المللی
ش:12-87
تابستان امسال را در حالی به پایان می بریم که غم کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 و عدم رسیدگی به این جنایت دهشتناک همچنان مردم ایران و تمامی حامیان حقوق بشر را در دنیا آزار می دهد .
ابعاد این فاجعه بزرگ و دردناک آنچنان وسیع است که شاید در هزاران صفحه کاغد هم جای نگیرد اما معرفی و محاکمه عاملان و مجریان این جنایت شاید پس از 20 سال بتواند مرحمی باشد بر زخم های همچنان تازه مادران،پدران، فرزندان این عزیزان که به ناحق اعدام شدند .
این جنایت بزرگ که به اعتقاد کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی هم جنایت علیه بشریت بوده و مستحق رسیدگی به پرونده قطور آن در دادگاهی بین المللی می باشد به دستور مستقیم رهبر وقت جمهوری اسلامی صورت گرفت و بسیاری از سران فعلی نظام در اجرای آن نقش مستقیم داشتند .
اعدام های بدون محاکمه که بعضا نیز با محاکمه هایی چند دقیقه ای صورت گرفت تنها جنایت سران جمهوری اسلامی و رهبران آن علیه بشریت نبوده بلکه مساله ننگ آور تجاوز به دختران اعدامی توسط اعضای سپاه پاسداران ، بسیجی ها و برخی از جنگجویان ایرانی در جنگ با عراق بار این فاجعه و جنایت دردناک را بیشتر کرده است .
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی نیز با دفاع از بیانیه سازمان عفو بین الملل مبنی بر رسیدگی به پرونده و تحت تعقیب قرار گرفتن عاملان این جنایت علیه بشریت خواهان آن است که در دادگاهی بین المللی این پرونده بررسی و عاملان این جنایت به سزای اعمال ننگین خود برسند .
باشد تا دیگر دیکتاتوری آرامش مردم سرزمینی را بر هم نزند
واحد پژوهش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
تهران شانزدهم شهریور 87