دوشنبه، خرداد ۱۷، ۱۳۸۹
تعویق دادگاه بدرالسادات مفیدی
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: با گذشت 6 ماه از بازداشت بدرالسادات مفیدی، روزنامه نگار و دبیر کانون صنفی روزنامه نگاران، صبح دیروز جهت برگزاری دادگاه و رسیدگی به اتهامات وی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران منتقل شد. اَما بنا به در خواست دکتر محمد شریف، وکیل این روزنامه نگار، برگزاری جلسه دادرسی به دو روز دیگر موکول شد. بنا به گزارشات رسیده بدرالسادات مفیدی در شعبه 26 تقاضای تبدیل قرار بازداشت خود را ارائه کرده اما قاضی پیرعباس ریاست شعبه، پاسخ نهایی خود به این درخواست را به روز برگزاری دادگاه موکول کرده است.

سال گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران دنیاست. احمد زیدآبادی، ابوالفضل عابدینی نصر، مسعود باستانی، مسعود لواسانی ، روزنامه نگاران دیگری هستند که از وضعیت نا مناسب فیزیکی در زندان رنج می برند.