چهارشنبه، خرداد ۱۲، ۱۳۸۹
فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل خواستار آزادی فوری منصوراسانلو شد

فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بی قیدوشرط منصور اسانلو، رئیس سندیکای اتوبوسرانی تهران شد.

این فدراسیون با اشاره به انتقال منصور اسانلو به بند معتادان و سپس به بند اطلاعات زندان رجایی شهر، افزوده که آقای اسانلو تحت فشارهای جسمی و روحی شدیدی قرار دارد.

فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل، با توجه به وضعیت جسمانی آقای اسانلو ضمن محکوم کردن آنچه که توطئه های اخیر علیه وی خوانده، از تمام سازمانها و تشکلهای کارگری خواسته که برای آزادی فوری و بی قید و شرط آقای اسانلو همصدا شوند.