یکشنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۸۹
جمعی از زندانیان سیاسی در نامه ای خواستار بازدید "بان کی مون" از بازداشتگاه های امنیتی ایران شدند

جمعی از زندانيان سياسی بند ۳۵۰ اوين با ارسال نامه ای برای دبيرکل سازمان ملل متحد، از وی خواستند در جريان سفر به ايران از بازداشتگاه‌های سياسی و امنيتی و بند ۳۵۰ زندان اوين بازديد کند.

در اين نامه که عيسی سحرخيز، روزنامه نگار زندانی، به نمايندگی از سوی زندانيان آن را امضا کرده همچنين از بان کی مون - که به دعوت دولت ايران در روزهای آينده ]احتمالا[ به تهران سفر خواهد کرد - خواسته شده است، که به صورت خصوصی با محکومان و زندانيان ملاقات و گفت و گو کند.

در نامه گروهی از زندانيان سياسی بند ۳۵۰ اوين خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد گفته شده است که بازديد او از بازداشتگاه های سياسی و امنيتی و بند ۳۵۰ زندان اوين، فرصتی را فراهم می آورد تا وی به طور دقيق در جريان بخشی از موارد زير پا گذاردن اصول اوليه آزادی، دموکراسی و عدالت و همچنين ابعاد گسترده نقض حقوق بشر به ويژه موارد شاخص دوران دستگيری ها، بازجويی ها، تفهيم اتهام ها و محاکمه های فرمايشی تحت فشارهای روحی و جسمی اخير قرار بگيرد. آنان نوشته اند که به اين ترتيب بان گی‌مون از نزديک با شرايط خاص بازداشتگاه ها و زندان های ايران به خصوص بند ۳۵۰ زندان اوين آشنا خواهد شد.

هم زمان با ارسال اين نامه، زندانيان سياسی اوين در بيانيه ای اعلام کردند که در اعتراض به نقض حقوق شان و وضعيت بد اين زندان، از روز اول ارديبهشت روزه سياسی می گيرند.

اين زندانيان خواستار لغو و تقليل احکام صادر شده عليه زندانيان سياسی، امنيتی و مطبوعاتی، آزادی فوری تمامی آنان تا زمان برگزاری دادگاه ها با قيد وثيقه و کفالت و برگزاری دادگاه های علنی با حضور هيئت منصفه شده اند.

از ديگر خواست های آنان، رسيدگی به روند غير قانونی و غير عادلانه بازجويی ها، دادرسی ها و مجازات متخلفان در تمامی سطوح و بهبود وضعيت غذايی، بهداشت و رفاهی تمامی زندانيان و بازداشت شدگان است.