شنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۸۹
ارجاع پرونده شیوا نظرآهاری به دادگاه

با گذشت بیش از 120 روز از بازداشت شیوا نظرآهاری، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، پرونده وی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به قضاوت پیرعباسی ارسال شد.

این درحالی است که نزدیک به ۱۲۰ روز از بازداشت این فعال حقوق بشر میگذرد و از ۲۴ خردادماه سال گذشته که او برای اولین بار بازداشت شد، هنوز به پروندهاش رسیدگی نشده است.

به گزارش کمیته گزارش‌گران حقوق بشر، پس از پیگیریهای متعدد خانواده وی، دادستان تهران با نوشتن نامه ای خواهان «تسریع در رسیدگی» به پرونده این فعال حقوق بشر شد.

شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر از خردادماه سال گذشته نزدیک به ۲۲۰ روز را در بازداشت به سر برده که حدود ۱۰۰ روز آن در سلولهای انفرادی زندان اوین بوده است.

نظرآهاری، برای دومین بار در سال گذشته در ۲۹ آذرماه بازداشت شد. این درحالی است که در اول مهرماه با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

نوید خانجانی، کوهیار گودرزی و شیوا نظرآهاری سه عضو بازداشت شده کمیته گزارشگران حقوق بشر هستند.