یکشنبه، مهر ۲۲، ۱۳۸۶
معرفی کادر جدید کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

ش:6-87

بر اساس آخرین تصمیمات در کمیته افراد زیر به مدت 6 ماه به عنوان اعضای جدید کمیته مرکزی انتخاب می شوند

حشمت الله طبرزدی زندانی سیاسی و فعال سیاسی حقوق بشری ، مشاور کمیته - درون مرز
حسن زارع زاده اردشیر زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر ، مشاور و دبیر شورای اجرایی - برون مرز
آرسام مصباحی فعال حقوق بشر ، سخنگو و دبیر تشکیلات - درون مرز
مهتاب عزیزی فعال حقوق بشر، دبیر روابط عمومی - درون مرز

شیوا نهاوندی فعال حقوق بشر، دبیر بخش زنان - برون مرز

دفتر تشکیلات
تهران 22 مهرماه 1386
http://komitedefa.blogspot.com