یکشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۸۵
کادر جدید کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
بر اساس آخرین تصمیمات در کمیته افراد زیر به عنوان اعضای مرکزی کمیته به مدت ۶ ماه انتحاب و معرفی می شوند.
علی مهری ، زندانی سیاسی سابق : دبیر شورای اجرایی و هماهنگ کننده
آرسام آزاد : امور دانشجویان
امیر رضا امیر بختیار ، بخش شهرستانها
علی بیکس ، زندانی سیاسی سابق : دبیر بخش حقوقی
شیوا نهاوندی ، زندانی سیاسی سابق : دبیر روابط عمومی
لعیا عالمی ، مسئول بخش تحقیق و پژوهش
حسن زارع زاده اردشیر ، زندانی سیاسی سابق : سخنگو و دبیر تشکیلات - برون مرز
محمد حسین جاویدی ، زندانی سیاسی سابق : روابط بین الملل - برون مرز
یونس حسن پور ، مسئول بخش شمالغرب کشور
دفتر تشکیلات
تهران ۸ مرداد ماه ۱۳۸۵