سه‌شنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۸۴
احتمال اعدام حجت زمانی: قوه قضائيه اين خبر را تاييد يا تكذيب کند
كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسي

در طي روزهاي گذشته خبر احتمال اعدام حجت زماني زنداني سياسي در زندان رجائي شهر كرج در محافل خبري سياسي و حقوق بشري و متعاقب انتقال وي از بند عمومي به مكان ديگري منتشر شد.

زندانيان سياسي در زندان اوين و زندان رجائي شهر از صحت اين خبر اطمينان ندارند و بر مبناي دو تحليل به آن مي پردازند. آنها معتقدند رژيم براي اينكه از بازتاب اين دست اقدامات در شرايط كنوني آگاه شود حجت زماني را پنهان كرده است تا در صورت مساعد بودن جو عده اي را اعدام كند. يا اينكه حجت زماني اعدام شده است و رژيم ميخواهد به صورت قطره اي زندانيان سياسي را به چوبه دار بسپارد.

در اين حال يكي از دوستان حجت زماني در زندان رجائي شهر طي تماسي با كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسي اعلام كرد: «حاج كاظم» رئيس زندان رجائي شهر به بند يك وارد شده و از هم بنديان حجت زماني آدرس اتاق وي را جويا شده است. وقتي «حاج كاظم» وارد اتاق زماني مي شود و مي پرسد كه آيا اينها وسايل اوست با پاسخ مثبت ديگر زندانيان مواجه مي شود، در ادامه مي گويد « خدا رحمتش كند». همچنين در روزهاي گذشته مقامات زندان رجائي شهر زندانيان سياسي را به اجراي احكام اعدام تهديد كرده بودند.

از سويي يك زنداني شهادت مي دهد كه به هنگان انتقال اش براي انگشت نگاري و كارتكس، حجت زماني را روي طناب دار ديده است.

در طي روزهاي گذشته تعدادي از زندانيان سياسي و همچنين اعضاي اين كميته تماس هاي تلفني با «حاج كاظم» و دفتر رياست زندان رجائي شهر برقرار كرده و خواهان پاسخگوئي از طرف رئيس زندان شده اند اما آنها تنها اعلام مي كنند به خانواده حجت زماني توضيح مي دهند. اين در حالي است كه خانواده حجت زماني در طي 10 روز گذشته و با وجود تماس ها و مراجعات مكرر هيچ پاسخي در مورد وضعيت حجت زماني دريافت نكرده اند. اما مقامات زندان به دروغ اعلام مي كنند حاضر به پاسخگويي به خانواده زماني هستند.

قوه قضائيه و مقامات زندان در پي تماس هاي مكرر اين خبر را تاييد يا تكذيب نكرده و همين بر نگراني ها افزوده است. زندانيان سياسي در اوين و رجائي شهر اعلام كرده اند در صورت عدم تاييد يا تكذيب خبر از سوي مقامات قضائي يا امنيتي دست به شورش سراسري در زندان خواهند زد.

كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسي ضمن اعلام نگراني نسبت به وضع حجت زماني و ساير زندانيان سياسي كه با خطر اعدام روبرو هستند خواهان اطلاع رساني شفاف از سوي قوه قضائيه و اقدام نهادهاي حقوق بشري است.