شنبه، دی ۲۴، ۱۳۸۴
خود خودداری زندانیان سیاسی بند 350 از ملاقات با خانواده های خود
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 152-2005
تاریخ 24/9/1384

طبق گزارشهای رسیده از زندان اوین صبح امروز، زندانیان سیاسی بند 35 در اقدامی هماهنگ از ملاقات با خانواده های خود خودداری کردند. دلیل این امر حکم اخیر "خانی زاده" رئیس زندان اوین بوده است که دستور داده ملاقاتها با پوشش ویژه انجام شود.
در پی این اعتراض صبح امروز زندانیان سیاسی در بند 350 ضمن تحریم ملاقاتها از اندرزگاه خارج شده و اعلام کردند تا زمان رسیدگی به اعتراض آنها به اندرزگاه باز نخواهند گشت.
گفتنی است ساعاتی پس از اوج گیری اعتراضات ، چند تن از زندانیان سیاسی به نمایندگی از سایرین با رئیس حفاظت دیدار کرده و خواسته های خود را مطرح کردند.
آخرین خبرها حاکی از این است که هم اکنون اوضاع در بند 350 عادی میباشد و مسئولین قول برآورده کردن خواسته های زندانیان را داده اند.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی