پنجشنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۴
احضار دکتر فرزاد حمیدی
دکتر فرزاد حمیدی سخنگوی پیشین جبهه متحد دانشجویی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شد
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 131-2005
تاریخ 24/6/1384
بر اساس احضاریه ای که بدست ایشان رسیده است، وی میبایست ساعت 5/10 صبح روز 16 مهرماه در دادگاه حاضر شود. گفتنی است در برگ احضاریه مورد اتهامی ایشان ذکر نشده است.
دکتر فرازد حمیدی از درتحصن خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دفتر سازمان ملل در مرداد ماه گذشته در حالی که تنها دو هفته از آزادیش به دلیل بازداشت قبلی میگذشت، مجددا دستگیرو پس از سپری کردن چندین ماه سلول انفرادی در بند 209 به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و 10 ماه در این زندان به سر برد. وی چندی پیش با قرار کفالت از زندان آزاد شد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی