جمعه، مرداد ۲۸، ۱۳۸۴
فراخوان برای دفاع از اکبر گنجی
فراخوان كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسی به گردهم آئي در سراسر جهان در حمايت از اكبر گنجي و همه زندانيان سياسي
كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسی
تاريخ:28/5/84
شماره:2005-122

اكبر گنجي روزنامه نگار زنداني بيش از دو ماه است در اعتصاب غذا و وضعيت بحراني به سر مي برد.

اكبر گنجي در مدت مرخصي از زندان و نيز از درون زندان تلاش كرد نشان دهد ، مبارزه نياز به هزينه و كوشنده آزاديخواه دارد . و حال او خود را براي آزادي در ايران هزينه كرده است.

اكبر گنجي با اعتصاب غذا توجه جهانيان را به مبارزات مدني در ايران معطوف كرد. اين اعتصاب گرچه به قيمت جان او آغاز شده ، اما مهمترين دستاورد اش به چالش كشيدن استبداد و تماميت خواهي است. چرا كه شور و هيجان ايرانيان آزاديخواه براي رسيدن به آينده اي روشن و عاري از نقض حقوق بشر را دو چندان كرده و سركوبگران آزادي و دمكراسي راهر چه رسواتر ساخته است. به روشني مي توان رسوايي آنها را در اخبار سراسر كذب شان در ارتباط با گنجي و حوادث كردستان ديد.

هموطنان ما در كردستان براي مبارزه با ظلم به پا خواسته اند و جواب آنها چيزي به جز گلوله و سركوب نبوده است. سركوبگران همواره تلاس مي كنند وقايع را كم رنگ و مردم ناراضي را اراذل و اوباش جلوه دهند. اما آيا بر كسي پوشيده است كه حق با كيست؟

هم ميهنان گرامي و آزاديخواه!
اعتصاب غذاي گنجي يعني دفاع از آزادی ، مردمسالاری، مبارزه با جهل، رويارويي با ناقضان حقوق بشر و سركوبگران آزادي.

اينك گنجي در زندان بیمارستان میلاد با صداي ضعيف و خسته اش فرياد مي زند، حاكميت ظلم بايد برچيده شود. و ما نيز در گر دهمايي سراسري همراه با گنجی در همه نقاط دنيا فرياد زنيم، زنده باد آزادي،زندانی سیاسی آزاد باید گردد، گنجی آزاد بایدگردد

هم ميهنان گرامي و آزاديخواه!
روز يك شنبه مصادف با 7شهریور84 برابربا 28 آوت 2005 در سراسر جهان در دفاع ازحق اكبر گنجي و همه زندانيان سياسي برای آزادی آنها گرد هم آییم. باشد كه راه گنجي و همه مبارزان راه آزادی و مردمسالاری تداوم يابد.


كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسی
تهران 28 مرداد ماه 1384