یکشنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۸۴
ایجاد اختلال تماسهای تلفنی بینا داراب زند با خانواده اش
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 120-2005
تاریخ 23/5/1384

به گفته ی همسر بینا داراب زند ، از یک هفته پیش در تماسهای تلفنی بینا داراب زند با منزل اختلال ایجاد شده است
وی اعلام کرد که در هنگام برقراری تماس از زندان با منزل صدای وی دچار مشکل شده و شنیده نمیشوداما در عین حال بینا داراب زند برای تماس با سایرین مشکلی ندارد.
به نظر میرسد این اختلال به دلیل اخبار و مطالبی باشد که بینا دارب زند توسط همسرش به خارج از زندان منتقل میکرده است.
همچنین بر اساس اخبار رسیده وضعیت جسمانی منوچهر محمدی در پی 34 روز اعتصاب غذا وخیم میباشد.
مسئولین زندان و قوه قضائیه تاکنون تنها به تکذیب خبر اعتصاب پرداخته اند.