چهارشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۸۴
اسد شقاقی عضو جبهه اتحاد ملی از طرف دادگاه انقلاب شهریار احضار شد
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 118-2005
تاریخ 19/5/1384

1. به گفته ی خانواده ی اسد شقاقی روز گذشته از طرف دادگاه انقلاب شهریار برای وی احضاریه ای فرستاده شد که در آن از اوخواسته شده تا ظرف چند روز آینده خود را به زندان رجایی شهر معرفی کند و در غیر این صورت سند ایشان به حراج گذاشته خواهد شد.
اسد شقاقی عضو جبهه اتحاد ملی هم اکنون از سوی دادگاه های انقلاب تهران ، کرج و شهریار دارای احکام 5/5، 5/3، و 3 سال زندان است و در مجموع میبایست 12 سال زندان را تحمل کند.
وی چندی پیش نیز از طرف دادگاه اخطاریه ای را مبنی بر معرفی خود به زندان دریافت کرده بود ؛ اما از مراجعه به زندان خودداری کرد.
2.بر اساس اخبار رسیده از زندان اوین رضا ملک معاون سابق امنیت استان تهران و متهم قتلهای زنجیره ای دست به اعتصاب غذا زده است.
رضا ملک که در جریان وقوع قتلهای زنجیره ای با انتشار نامه ای 80 صفحه ای دست به افشاگریهایی پیراون این قضیه زده بود از سوی دادگاه به 12 زندان محکوم شده وهم اکنون 4 سال است که در بند 209 زندان اوین به سر میبرد و حق هیچ گونه تماسی با خارج از زندان را ندارد.
وی در طی این مدت تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته است.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی