شنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۸۴
محکومیت سرکوبی مردم کردستان و تقاضای پیگیری وضعیت دستگیرشده گان
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 117-2005
تاریخ 15/5/1384
اخبار ناگواری که از سراسر منطقه کردستان در ارتباط با نا آرامی ها و طغیان مردم شهرهای مختلف به گوش می رسد ، احساسات همه مدافعان حقوق بشر و تمامی مردم ایران را که در جریان این رویدادهای دلخراش قرار گرفته اند جریحه دارنموده است . بر خورد خشن و غیر اصولی مامورین نیروی انتظامی با مردم معترض به جای رسیدگی به خواست های به حق آنان ، وضعیت آشوبزده ای را بر این منطقه تحمیل کرده است . علاوه بر کشتار افراد بی گناه ، در جریان تظاهرات مردم ، موج گسترده دستگیری تظاهرکنندگان ، فعالین حقوق بشر از جمله خانم دکتر رویا طلوئی ،مادح احمدی، اجلال قوامی و آزاد زمانی ، روزنامه نگاران و توقیف روزنامه کردی – فارسی آشتی ( ئاشتی ) و ئاسو نگرانیهای بسیاری را در میان محافل مختلف سیاسی و فرهنگی در ایران و سراسر جهان ایجاد نموده است .
از همین رو ، کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی ، علاوه بر محکومیت رفتار غیر انسانی ما مورین با تظاهر کنند گان مسالمت جو ، مراتب نگرانی خود را از ادامه بازداشت غیر قانونی دستگیر شدگان ابراز می دارد و از تمامی فعالین ، سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشر و نیز سازمانهای سیاسی در داخل و خارج از کشور مصرانه می خواهد که مراتب اعتراض و تقاضای خود را به منظور آزادی همه دستگیر شدگان و معرفی عاملین قتل جوان مهابادی( شوانه قادری) و دیگر کشته شدگان حوادث اخیر به گوش تمامی مجامع بین المللی برسانند.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی