چهارشنبه، تیر ۲۹، ۱۳۸۴
محمد علی عبادی در قرنطینه
محمد علی عبادی" دانشجوی دانشگاه تربیت معلم و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی در بند قرنطینه زندان رجایی شهر کرج
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 109-2005
تارخ 29/4/1384
بر اساس خبرهای رسیده از زندان رجایی شهر کرج ، " محمد علی عبادی" دانشجوی دانشگاه تربیت معلم و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه که از سوی شعبه 36 تجدید نظر استان تهران به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده و به زندان رجایی شهر تبعید شده بود ، هم اکنون در این زندان در قرنطینه به سر میبرد.
طبق قوانین زندان رجایی شهر هر زندانی تازه وارد به مدت 3 روز در بند قرنطینه نگهداری شده و سپس به بند عمومی انتقال داده میشود. زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر در اقدامی هماهنگ خواستار انتقال وی به بند 2 ؛ اندرزگاه 2، سالن 5 فرعی که هم اکنون محل نگهداری زندانیان سیاسی میباشد ، شدند
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی با محکوم نمودن تبعید فعالین سیاسی به زندان مخوف رجایی شهر ، خواهان توجه نهادها و کانونهای مدافع حقوق بشر به وضعیت این دانشجو و سایر زندانیان سیاسی در این زندان است.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی