دوشنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۸۴
سرکوب تجمع اعتراضی در مقابل دانشگاه تهران
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 113-2005
تاریخ 3/5/1384
تجمع اعتراضی در مقابل دانشگاه تهران که به فراخوان " مادر منوچهر محمدی" قرار بود امروز از ساعت 6 برگزار شود ، با حمله مامورین نیروی انتظامی به تجمع کنندگان سرکوب شد.
از ساعت 6 بعداز ظهرامروزتجمع مردم در میدان انقلاب و در مقابل دانشگاه تهران با دخالت نیروهای انتظامی متفرق شده و عده ای نیز بازداشت شدند.
بر طبق گزارشهای رسیده ، ساعت 7 بعداز ظهر خانواده ی منوچهر محمدی که در اعتراض به حبس غیر قانونی فرزندشان به مقابل دانشگاه تهران آمده بودند از سوی نیروهای انتظامی مورد حمله قرار گرفته و بازداشت شدند.علیرضا اشرف پور و علیرضا رنجبر از اعضای کمیته پیگیری اعتصاب غذای منوچهر محمدی ، پدر و مادر منوچهر محمدی و عده ای از بستگان او در این تجمع توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
گفتنی است نیروهای انتظامی پس از سرکوب گسترده و ضرب و شتم تجمع حمایت از اکبر گنجی، امروز نیز برای چندمین بار شرکت کنندگان در این مراسم را با باتوم و مشت و لگد مورد ضرب و شتم قرار دادند.
تاکنون از وضعیت بازداشت شدگان، اطلاعی در دست نیست.
کمیته دانشجویی دفاع از زنذدانیان سیاسی ضمن اعتراض به برخوردهای وحشیانه نیروهای امنیتی، نسبت به بازداشت و دستگیری تجمع کنندگان و به خصوص خانواده ی محمدی ،ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری آنان میباشد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی