دوشنبه، تیر ۰۶، ۱۳۸۴
زندانیان سیاسی در زندان
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 94-2005
تاریخ 6/4/1384

بر اساس گزارشهای رسیده " مریم آرایی "از افراد بازداشت شده در جریان تحصن خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین، هم اکنون در بند عمومی این زندان به سر میبرد.
وی در طی تماسی از زندان با اعلام این خبر گفت که در کنار مجرمان با جرایم مختلف نگهداری میشود
همچنین "مهدی فرهی شاندیز"نیز دیگر بازداشت شده ی این تحصن به زندان " قزل حصار انتقال پیدا کرده است.
طبق گزارشهای رسیده از زندان رجایی شهر کرج چهار تن از زندانیان سیاسی در این زندان ، همچنان در اعتصاب غذا به سر میبرند. گفتنی است وضعیت جسمی این زندانیان در اثر این اعتصاب طولانی وخیم میباشد. بینا داراب زند، خالد حردانی، حجت زمانی، جعفر اقدامی زندانیانی هستند که با گذشت بیش حدود 1 ماه ،هنوز در اعتصاب غذا به سر میبرند.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی