یکشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۳
اطلاعیه » کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی»
تاریخ:20/2/1383
شماره:2005-60
مدتی است در برخی محافل سیاسی سخن از وابستگی این کمیته به برخی از سازمانها و گروههای سیاسی از جمله جبهه دمکراتیک ایران می رود. لذا با توجه به اهداف و سیاستهای این کمیته که بر پایه دفاع از حقوق بشر ( به ویژه زندانیان سیاسی) استوار است و هیچ گونه وابستگی حزبی را بر نمی تابد؛ بدینوسیله اعلام می کنیم:
این کمیته هیچ گونه وابستگی به جبهه دمکراتیک ایران و سایر احزاب و تشکل های سیاسی نداشته و نخواهد داشت. کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی برای نیل به اهداف خود تنها از همکاری سازمانها و نهادها و تشکل های حقوق بشری استقبال می کند و سیاستهای عملی کمیته از طریق شورای مرکزی تعیین می شود.
لازم به ذکر است، تا برگزاری انتخابات داخلی مسئول کمیته حسن زارع زاده اردشیر ، دبیر کمیته شیوا نظر آهاری و سخنگوی کمیته حمید رضا ظریفی نیا بوده و صدور هر گونه اطلاعیه یا نامه رسمی از طرف کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی بدون شماره و امضای افراد مذکور فاقد اعتبار است.
کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی